ประวัติคริสตจักร

คริสตจักรร่มพระพร

ชื่อคริสตจักร   :  คริสตจักรร่มพระพร

สังกัด   สหกิจคริสเตียนในประเทศไทย

วันเดือนปีก่อตั้ง  วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๐๐๒ ที่หมู่บ้านพัดชา  ต่อมาย้ายที่ซอยที่ดินทอง4 เมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๐๐๔

ที่อยู่ปัจจุบัน   ๒๓๓๓-๓ ซ.เทพารักษ์ ๖๖ (ที่ดินทอง ๔) ถ.เทพารักษ์

อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐โทร. ๐๒-๗๕๔๗๐๒๗ Fax.๐๒-๗๕๔๘๗๖๖

WWW.THECHURCHOFBLESSING.ORG

ประวัติโดยย่อของคริสตจักรร่มพระพร

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๐๐๒ ได้มีการเริ่มต้นเช่าสถานที่เพื่อที่จะตั้งคริสตจักรครั้งแรกขึ้นที่หมู่บ้านพัดชา จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นก็ได้มีการเริ่มนมัสการพระเจ้าครั้งแรก ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๐๐๒ โดยมีผู้เข้าร่วมนมัสการเป็นจำนวน ๒๐ คนโดยการเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระองค์ที่ได้กล่าวว่า “ให้ออกไปประกาศพระวจนะจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” ในมัทธิว ๒๘.๑๙-๒๐ โดยที่มีมิชชันนารีจากประเทศเกาหลีใต้นั้นมีภาระใจรับใช้ในประเทศไทย จึงได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้กับคนไทยเพื่อให้คนไทยได้รู้จักพระเจ้า ฉะนั้นคริสตจักรร่มพระพรก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ เดือนนมิถุนายน  โดยครอบครัวมิชชันนารีครอบครัวหนึ่ง คือ   ศาสนาจารย์ ปาร์ค ยอง ซอง อ.รัศมี และลูกชาย1คน และผู้ร่วมรับใช้คนไทย  คือ อาจารย์ นารา พิสัยเลิศ และมีนักศึกษาพระคริสต์ธรรมอีก1ท่าน ที่ร่วมกันบุกเบิกคริสตจักรร่มพระพรขึ้น  ซึ่งคริสตจักรร่มพระพรนั้นได้เริ่มต้นโดยการการหาอาคารเพื่อที่จะประชุมอธิษฐานนมัสการ จากนั้นก็ได้สถานที่ ที่หมู่บ้านพัดชา โดยเริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรในคริสตจักร ไม่มีแม้แต่สมาชิกสักคนเดียว ช่วงแรกๆของการเปิดคริสตจักรนั้นยังไม่มีสมาชิกที่นมัสการด้วยกัน จะมีก็มีแต่ทีมผู้รับใช้และผู้เชื่อจากคริสตจักรอื่นมาเยี่ยม จากนั้นคริสตจักรก็ได้มีแผนการเริ่มต้นทำ พันธกิจ เปิดสอนภาษาอังกฤษ เทควันโด ดนตรี ฟุตบอลกับเด็ก จึงทำให้มีผู้มารับเชื่อและร่วมนมัสการมากขึ้น ดังนั้นสถานที่คริสตจักที่พัดชาจึงไม่เพียงพอต่อการนมัสการ จึงได้มีการหาสถานที่ใหม่ที่กว้างกว่าและสมารถเพียงพอต่อคนที่มานมัสการพระเจ้า  จนในที่สุดก็ได้สถานที่ใหม่ คือ ซอยที่ดินทอง4 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงสถานที่และจัดตั้งเป็นคริสตจักรร่มพระพรในเดือนตุลาคม 2004 โดยมีผู้ช่วยรับใช้คนไทยครอบครัวหนึ่งมาร่วมรับใช้ด้วยกัน คือ อ.ทวี ทิศเกตุและครอบครัว จากนั้นปี2005 ก็มีนักศึกษาฝึกงานจากB.I.T 3 ท่านมาฝึกงานร่วมรับใช้  และในปี ๒๐๐๗  ก็มีนักศึกษาจากBBCS. มาฝึกงานร่วมรับใช้ด้วยกัน ในปี ๒๐๑๒ ได้มีการขยายคริสตจักรออกเป็น ๒ คูหา

และได้มีสมาชิกได้มานมัสการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งมีการทำพันธกิจมากขึ้น ในกลุ่มต่างๆเพื่อเป็นการประกาศข่าวประเสริฐ และเข้าไปทำประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่อีกด้วย

 กิจกรรมต่างๆในคริสตจักร

 

วัน กิจกรรม เวลา
อาทิตย์ รวีวารศึกษา – ชั้นเรียนผู้ใหญ่

นมัสการพระเจ้า

ประชุมสามัคคีธรรม

สอนภาษาเกาหลี

 ๐๙.๐๐-๑๐-๐๐ น.

๑๐.๓๐-๑๒-๐๐ น.

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.

 ศุกร์ ประชุมอธิษฐาน  ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
เสาร์ กิจกรรมเรียนพิเศษ

-ภาษาอังกฤษ

-ภาษาเกาหลี

-ดนตรี

ฝึกสอนฟุตบอล

สามัคคีธรรมกลุ่มเยาวชน

 ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.